yesterdaysprint:

yesterdaysprint:

The Boston Globe, Massachusetts, February 6, 1959